Vuokrausehdot

Tutustuthan alla oleviin vuokrausehtoihin ennen laitteidemme vuokraamista. Tilauksen vahvistamisen yhteydessä sitoudut noudattamaan vuokrausehtoja.

Alla olevissa ehdoissa kuvataan vuokralle ottajan (jatkossa asiakas) ja vuokralle antajan (jatkossa Viihdemagia) oikeuksia ja velvoitteita. Ehdoissa välineillä tarkoitetaan kaikkia Viihdemagialta vuokrattuja laitteita, välineitä ja kaikkia niihin kuuluvia osia sekä pakkauksia.

 

Yleiset vuokrausehdot

1.     Vuokra-aika: Yhden (1) vuorokauden mittaisissa vuokrauksissa tarkka vuokra-aika sovitaan tapauskohtaisesti. Vuokra-aika on aina vähintään 18 tuntia. Jos väline ei ole varattuna toiselle asiakkaalle vuokrapäivää edeltävänä tai seuraavana päivänä, voi välineen yleensä hakea jo edeltävänä päivänä ja palauttaa vuokrapäivää seuraavana päivänä.

2.     Varauksen peruuntuminen: Varauksen peruuttaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä 050 539 8278 tai 044 269 6770.

a.       Jos varaus peruutetaan viimeistään 10 vrk ennen sovittua vuokrausajankohtaa, maksettu vuokra palautetaan kokonaisuudessaan

b.       Jos varaus peruutetaan 2–10 vrk ennen sovittua vuokrausajankohtaa, peruutusmaksu on 20 % vuokrahinnasta

c.       Jos varaus peruutetaan alle 2 vrk (48 h) ennen sovittua vuokrausajankohtaa, peruutusmaksu on 40 % vuokrahinnasta

3.     Edelleen vuokraaminen: Välineiden vuokraaminen edelleen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman Viihdemagian kanssa tehtyä erillistä sopimusta.

4.     Palautus: Välineet on palautettava sovittuun paikkaan sovittuun ajankohtaan mennessä.

a.       Välineet on palautettava samaan paikkaan, josta ne on haettu, ellei asiasta ole toisin Viihdemagian kanssa sovittu.

b.       Mikäli asiakas ei pysty palauttamaan laitetta määräaikaan mennessä, on asiasta sovittava erikseen Viihdemagian kanssa. Viihdemagialla on oikeus periä normaalin vuokrataksan mukainen lisämaksu myöhästyneistä palautuksista.

c.       Jos välineitä ei palauteta vuokra-ajan loppuun mennessä, myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan Viihdemagialle ja seuraaville asiakkaille aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

d.       Välineet on palautettava siinä kunnossa, jossa ne olivat vuokrattaessa. Likaantuneiden välineiden puhdistuksesta veloitetaan 30 €/h (+24%alv), aina kuitenkin vähintään 30 € (+24%alv).

5.     Vastuu: Välineiden käyttö tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla.

a.       Asiakas on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä ohjeiden mukaisesti ja huolellisesti sekä siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa.

b.       Viihdemagia ei vastaa vuokra-aikana laitteiden käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

6.     Ilmoitusvelvollisuus: Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Viihdemagialle välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenneistä vioista.

7.     Korvausvelvollisuus: Asiakas on velvollinen korvaamaan välineiden katoamisesta taikka huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneen vahingon Viihdemagialle välineiden käyvän arvon mukaisesti.

8.     Käyttöhenkilöstö: Välineiden vuokraan ei sisälly käyttöhenkilöstöä, jollei tästä ole vuokrasopimuksessa erikseen sovittu.

9.     Valvonta: Pomppulinnoja vuokrattaessa asiakas on velvollinen huolehtimaan valvonnasta niin, ettei linnassa ole samaan aikaan liian monta henkilöä ja että linnassa olevat henkilöt toimivat ohjeiden mukaisesti riittävää varovaisuutta noudattaen.

a.       Erikseen niin sovittaessa voimme huolehtia pomppulinnan käytön valvonnasta. Tällöin tehtävään kuuluu ainoastaan käyttäjien ohjeistaminen laitteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisimman turvallisen käytön valvominen. Valvoja ei kuitenkaan ole lastenhoitaja eikä ole vastuussa lapsista. Lasten vanhemmat tai paikalla oleva erikseen nimetty henkilö kantaa vastuun lapsista.

10. Välineiden toimimattomuus: Viihdemagia ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneita kuluja, mikäli väline ei vuokra-aikana toimi. Viihdemagia tarkistaa välineiden toimivuuden ja siisteyden aina ennen niiden luovuttamista asiakkaalle. Mikäli väline ei Viihdemagiasta johtuvista syistä toimi, ei asiakas ole velvollinen maksamaan vuokraa. Jos väline on toimintakunnossa vain osan vuokra-ajasta eikä Viihdemagia pysty järjestämään tilalle korvaavaa välinettä, vuokra peritään siltä osalta, jolloin väline on toimintakunnossa.

11. Turva- ja käyttöohjeet: Asiakas on velvollinen käymään läpi jokaisen välineen turva- ja käyttöohjeet

a.       Asiakas vastaa siitä, että saa riittävät ohjeistukset välineiden turvallisuuteen, asennukseen, käyttöön sekä puhdistukseen liittyen

b.       Viihdemagia antaa vastaukset kaikkiin asiakkaan kysymyksiin välineiden turvallisuuteen, asennukseen, käyttöön ja puhdistukseen liittyen

12. Sähkökäyttöisten välineiden ulkokäyttö: Mikäli sähkökäyttöisiä välineitä käytetään ulkona, vastaa asiakas jatkojohtojen, pistokkeiden sekä laitteiden soveltuvuudesta ulkokäyttöön.

a.       Pomppulinnojen ja muiden välineiden puhaltimia ei saa käyttää vesisateessa

b.       Sähkökäyttöisten välineiden käyttämisessä pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, että eivät lapset pääse käsiksi sähköistettyihin osiin

c.       Asiakas vastaa vikavirtasuojien käytöstä

d.       Erillistä vikavirtasuojaa ei tarvita, mikäli sähkökeskuksessa, johon väline liitetään, on tarvittava vikavirtasuoja

                                                               i.      Vikavirtasuojan tulee olla henkilövikavirtasuoja, eli 30 mA vikavirrasta katkaiseva malli

                                                             ii.      Tulipaloja ehkäisevät vikavirtasuojat katkaisevat virran vasta n. 300 mA vikavirrasta, eivätkä siten ole riittäviä ihmisen suojaamiseksi sähköiskulta

13. Välineiden kiinnitykset: Asiakas on velvollinen tekemään välineiden kiinnitykset huolellisesti

a.       Kiinnitykseen käytetään köysiä, kiiloja, painoja tai näiden yhdistelmiä välinekohtaisten ohjeiden mukaisesti

b.       Asiakkaan on varmistettava, että pomppulinnojen sisäänkäyntien ympärillä ja edessä on riittävästi pehmentäviä patjoja

c.       Välineisiin tarvittavat kiinnikkeet, pehmustepatjat ja painosäkit kuuluvat aina välinevuokraan

14. Säätilaan varautuminen: Asiakas on velvollinen huolehtimaan säästä tai sään muutoksista johtuvista tarvittavista toimenpiteistä välineiden turvallisen käytön varmistamiseksi (mm. sade ja tuuli)

15. YLIVOIMAINEN ESTE: Sopimusosapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää, rajoittaa tai keskeyttää kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota sopijapuoli ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka tapahtumista tai vaikutuksia sopijapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, sisäiset levottomuudet, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta sopimusosapuoli ilmoittaa toiselle sopimusosapuolelle viivytyksettä

 

 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja selvästi virheellisten hintojen korjaamiseen.